Тренутно сте на:
 
Специјалистичке студије
 

Повезани садржаји:
Навигација:
 
Почетна страна
  
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
специјалистичке студије
О студијама

.

Специјалистичко образовање здравствених радника и здравствених сарадника подразмева стицање знања, вештина и способности за обављање високостручних специјализованих послова у здравственој струци и примену резултата науке у пракси, у складу са Законом о здравственој заштити.

Факултет врши упис кандидата на специјалистичке студије путем конкурса два пута годишње, март - септембар (издаје уписницу, индекс специјалистичког стажа).
Упис кандидата на двосеместралну наставу врши се по конкурсу за упис на последипломске студије, за специјализанте на завршним годинама специјалистичког стажа.
Упис студената на специјалистичке студије здравствених радника и здравствених сарадника обавља Факултет за гране које одређује Министарство за здравље, као што је предвиђено Законом и другим општим актима.

Специјалистичке студије се организују из следећих области:

 1. Абдоминална хирургија
 2. Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија
 3. Болести зуба и ендодонција
 4. Гинекологија и акушерство
 5. Грудна хирургија
 6. Дерматовенерологија
 7. Епидемиологија
 8. Имунологија
 9. Интерна медицина
 10. Инфектологија
 11. Јавно здравље
 12. Клиничка биохемија
 13. Клиничка фармакологија
 14. Клиничка фармација
 15. Лабораторијска медицина
 16. Максилофацијална хирургија
 17. Медицинска микробиологија
 18. Нуклеарна медицина
 19. Општа медицина
 20. Општа хирургија
 21. Орална хирургија
 22. Ортопедија вилица
 23. Ортопедска хирургија и трауматологија
 24. Оториноларингологија
 25. Офталмологија
 26. Палијативна медицина
 27. Парадонтологија и орална медицина
 28. Патологија
 29. Педијатрија
 30. Превентивна и дечја стоматологија
 31. Психијатрија
 32. Радиологија
 33. Социјална медицина
 34. Спортска медицина
 35. Стоматолошка протетика
 36. Судска медицина
 37. Токсиколошка хемија
 38. Ургентна медицина
 39. Фармакотерапија
 40. Фармацеутска технологија
 41. Физикална медицина и рехабилитација
 42. Хигијена

Уже специјалистичке студије се организују из следећих области:

 1. Баромедицина
 2. Гастроентерохепатологија
 3. Геријатрија
 4. Дијетотерапија
 5. Ендокринологија
 6. Епидемиологија заразних болести
 7. Здравствено васпитање
 8. Интензивна медицина
 9. Кардиологија
 10. Клиничка фармакологија
 11. Медицина бола
 12. Нефрологија
 13. Онкологија
 14. Пулмологија
 15. Судска психијатрија
 16. Фонијатрија
 17. Хематологија

Специјализација почиње даном уписа на Факултет.
Специјализант обавља специјалистички стаж по програму одговарајуће гране чији саставни део чине вештине које специјализант савладава код ментора ког именује Научно-наставно веће Факултета.

У оквиру специјалистичког стажа студент обавезан је да одслуша двосеместралну наставу у трајању од 9 месеци.
После обављене наставе студент полаже колоквијуме који су услов за оверу двосеместралне наставе.
Подаци о обављеној настави и положеном колоквијуму уписују се у индекс специјалистичког стажа.
У току обављања наставе специјализанти не могу бити упућивани на савладавање вештина код ментора за преостали део стажа по програму.

Први семестар (зимски) траје од 1. октобра текуће године до 1. фебруара наредне године.
Други семестар (летњи) траје од 16. фебруара до 30. јуна текуће године.
У једном семестру настава се изводи у трајању од најмање 15 седмица, а фонд практичне и теоријске наставе је 30 часова седмично.
Однос теоријске и практичне наставе је најмање две трећине у корист практичне наставе, с тим да програм теоретске наставе (предавања) обухвати најмање две трећине уже стручних предмета.
После савладане групе вештина код ментора на које је био упућен, Факултет упућује специјализанта код одговарајућег ментора на савладавање наредне групе вештина.

После обављеног специјалистичког стажа и оверених семестара двосеместралне наставе, специјализант стиче право да полаже специјалистички испит одговарајуће врсте специјализације.
Испит се полаже пред испитном комисијом коју именује Научно-наставно веће.

После положеног специјалистичког испита Комисија утврђује оцену: одличан, врло добар, добар или није положио, која се уноси у записник и диплому.
Студент који није положио специјалистички испит може да полаже још два пута у размацима од најмање шест месеци.

После положеног специјалистичког испита Факултет издаје диплому о стеченом називу: СПЕЦИЈАЛИСТА за одређену грану медицине.

Диплому потписује Декан Факултета и председник испитне комисије, а уверења продекан за постдипломску наставу.Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.