Тренутно сте на:
 
Организација
  Организација факултета
 

Повезани садржаји:
 
Организација
Орган управљања
Орган пословођења
Стручни органи
Студентски парламент
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА

 

У складу са врстом послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови и утврђује њихов делокруг рада:
- Наставно-образовна организациона јединица за обављање послова који су у непосредној вези са наставно-образовним радом
- Организациона јединица за научно-истраживачки рад
- Организациона јединица за здравствену делатност
- Ваннаставна организациона јединица за обављање стручних, административних, техничких и других послова неопходних за обављање делатности Факултета

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у оквиру основних организационих јединица из члана 8. овог Правилника образују се унутрашње организационе јединице и утврђује њихов делокруг рада.

Наставно-образовна организациона јединица

            У оквиру Наставно-образовне јединице:
            - Катедре
            - Предмети
            - Центар за техничку подршку настави
            - Центар за обезбеђење квалитета
            - Центар за едукационе технологије
            - Центар за издаваштво и сајт

Организациона јединица за научно-истраживачки рад

            У оквиру Организационе јединице за научно-истраживачки рад:
            - Истраживачки центри:

  • Центар за морфолошка истраживања
  • Центар за функционална истраживања
  • Центар за молекулска и целуларна истраживања
  • Центар за фармацеутска и фармаколошка истраживања
  • Центар за истраживања матичних ћелија
  • Центар за стоматолошка истраживања                             
  • Центар за клиничка и епидемиолошка истраживања     
  • Виваријум                                         
  • Центар за међународне и домаће пројекте
  • Центар за нове технологије

 Организациона јединица за здравствену делатност

У оквиру Организационе јединице за здравствену делатност:
- Завод за стоматологију

Ваннаставна организациона јединица

У оквиру ваннаставне јединице:
- Служба за студије
- Служба за опште, правне и кадровске послове
- Служба за финансијско-рачуноводствене послове
- Служба за информационо-технолошку, библиотечку и издавачку делатност

Рад појединих служби организован је по одељењима и то:
 Служба за студије:
- Одељење за интегрисане академске и основне струковне студије
- Одељење за постдипломске студије и континуирану медицинску едукацију
 Служба за опште, правне и кадровске послове:
- Одељење за опште послове
- Одељење за правне и кадровске послове
- Одељење за техничке послове
 Служба за за информатичко-библиотечку и издавачку делатност:
- Одељење за информатику, развој и систем администрацију мреже
- Библиотека
- Одељење за издавачку делатност