Тренутно сте на:
 
Комисије факултета
  Комисија за обезбеђивање
  квалитета
 

Повезани садржаји:
 
Комисија за научно-истраж.
  рад и међун. сарадњу
Комисија за акредитацију
Комисија за обезбеђивање
  квалитета
Комисијa за издав. делатност
Комисија за уређење сајта
Комисија за заштиту
  добробити огледних
  животиња
Комисија за снагу и дизајн
  студије
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
Комисија за обезбеђивање квалитета
 

                Факултет медицинских наука Унивезитета у Крагујевцу има формулисану стратегију обезбеђвања квалитета на студијском програму докторских академских студија, према процедури „Систематско праћење и периодична провера квалитета“, која је део система квалитета Медицинског факултета у Крагујевцу.

                Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се у интервалима од највише три године. Контрола квалитета подразумева процену испуњености сваког од стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, који су дати у „Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа“, усвојеном од стране Националног савета за високо образовање.

                Факултет медицинских наука има посебну комисију за обезбеђивање квалитета, из реда наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. Комисија подноси извештај о самовредновању студијског програма докторских академских студија према „Упутству за припрему извештаја о самовредновању“, које је издала Комисија за акредитацију.

                Факултет медицинских наука спроводи у пракси утврђену стратегију обезбеђивања квалитета и у том циљу предузима потребне активности за реализацију стратегије обезбеђивања квалитета и предузима мере за отклањање уочених неправилности.

                Контрола квалитета студијског програма докторских академских студија подразумева редовно праћење, као и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, наставника, оцењивања студената, уџбеника и литературе. 

Чланови Комисије:

 1. Доц. др Иван Јовановић, председник
 2. Проф. др Татјана Кањевац,члан
 3. Проф. др Предраг Ђурђевић,члан
 4. Проф. др Небојша Здравковић,члан
 5. Проф. др Драгана Игњатовић-Ристић, члан
 6. Доц. др Владислав Воларевић, члан
 7. Доц. др Александра Јуришић-Шкевин, члан
 8. Доц. др Мирјана Веселиновић, члан
 9. Доц. др Слађана Павловић,члан
 10. Бојана Стојановић, др. мед. ,члан
 11. Емилија Вукадиновић, члан
 12. Душан Томашевић, администратор

 

РЕТЕНЦИЈА ЗНАЊА

Извештаји о самовредновању у новом формату

    Ретенцију знања на студијским програмима интегрисаних академских и струковних студија
       на Медицинском факултету у Крагујевцу 2011. године овде

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ

Извештаји о самовредновању у новом формату

   Извештај о самовредновању Факултета медицинских наука у Крагујевцу сачињен 2014. године погледајте овде

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен школске 2012/2013. године

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама МЕДИЦИНЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама ФАРМАЦИЈЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама СТОМАТОЛОГИЈЕ погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ студијама погледајте овде

Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на ДОКТОРСКИМ академским студијама медицине погледајте овде

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен 2011. године погледајте овде


Извештаји о самовредновању у старом формату

    Извештај о самовредновању Медицинског факултета у Крагујевцу сачињен 2011. године погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама медицине
         Медицинског факултета, Универзитета у Крагујевцу, за школску 2008/2009. погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на докторским академским студијама Медицинског
         факултета, Универзитета у Крагујевцу, за школску 2008/2009. годину погледајте овде

    Табелу пролазности студената на интегрисаним студијама медицина за школску 2007/2008 погледајте овде

    Табелу пролазности студената на интегрисаним студијама фармације за школску 2007/2008 погледајте овде

    Табелу пролазности студената на основним струковним студијама за школску 2007/2008 погледајте овде

    Извештај о самоевалуацији квалитета наставног процеса на интегрисаним академским студијама медицине,
         интегрисаним академским студијама фармације, на основним струковним студијама Медицинског факултета,
        Универзитета у Крагујевцу, за школску 2007/2008. годину погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма интегр. академских студија за доктора медицине
         погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма докторских академских студија погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма интегр. академских студија - магистар фармације
         погледајте овде

    Извештај о самовредновању студијског програма основних струковних студија погледајте овде

 

СТРАТЕГИЈЕ И ПРОЦЕДУРЕ

    Стратегије и процедуре за обезбеђивање квалитета на Медицинском факултету,
         Универзитета у Крагујевцу можете погледати овде