Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји:Навигација:
 
Почетна страна
  
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВЕ
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ

 

Назив:
Интегрисане академске студије стоматологије.

Уверење о акредитацији програма

Врста студија:
Интегрисане академске студије

Структура студија:
Студијски програм ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ има за циљ да формира компетентне дипломиране стоматологе, који ће моћи самостално да раде на сложеним пословима што захтевају високо образовање у стоматолошкој здравственој заштити, као и да се баве научно-истраживачким радом у стоматологији.
Студије су интегрисане и академске (обухватају академске студије 1. и 2. степена); дипломирани студенти стичу назив ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ.
На овај студијски програм се могу уписати кандидати који заврше гимназију или средњу школу здравствене струке, и положе пријемни испит из биологије и хемије.
Студије трају 5 година, односно 10 семестара. Свака година носи 60 ЕСПБ, тако да дипломирани студенти стичу 300 ЕСПБ. Завршни рад се ради у 10. семестру, и носи 10 ЕСПБ. Студенти морају да слушају и положе 51 обавезних и 10 изборних предмета.
Методе извођења наставе обухватају: предавања, вежбе, семинаре, проблем оријентисану наставу и пројект-оријентисану наставу.
На овај студијски програм могу прећи студенти интегрисаних академских студија стоматологије са других универзитета, под условом да су студијски програми подударни у више од 70% садржаја.


Структуру студија и наставни план погледајте овде

Изборну наставу на студијском програму (верзија за штампу) погледајте овде

Књигу предмета комплетних студија погледајте овде

Сврха студијског програма:
Сврха овог студијског програма је образовање доктора стоматологије, који су оспособљени за самосталан рад на пословима који захтевају високо академско образовање у здравственом систему, регулаторним телима и образовним установама.
Доктори стоматологије ће моћи да раде на пружању здравствених услуга у области стоматологије, на образовању других здравствених радника у области стоматологије, на изради прописа из области стоматологије и контроли њиховог спровођења, и на истраживањима у области стоматологије и медицине.

Стручни академски назив:
доктор стоматологије, др стом.

Услов за упис на студијски програм:
За упис у прву годину интегрисаних академских студија стоматологије могу да конкуришу кандидати који су претходно завршили гимназију, средњу школу здравствене струке или ветеринарског усмерења у трајању од четири године.
При селекцији кандидата за упис на студијски програм, вреднују се резултати постигнути у предходном школовању, као и резултати постигнути на пријемном испиту из биологије и хемије.


Начин и време извођења студијаког програма:

Курикулум студијског програма стоматологије фокусиран је на клинички третман пацијената и садржи информације о обавезним и изборним предметима као и њихову структуру и опис.
Програм подразумева 58 предмета, у који је укључено пет изборних блокова са 20 предмета. Курикулум студијског програма стоматологије садржи укупно 4305 часова,  где је теоријска настава укључена са 1815 часова, практична настава (вежбе) са 2265 часова, други облици наставе (ДОН) са 240 часова као и 600 часова стручне праксе.
Укупан број ЕСПБ бодова студијског програма износи 300 (60 ЕСПБ бодова у једној години).
Студијски програм обухвата обавезне и изборне предмете.
У опису предмета садржани су: назив предмета и име одговорног наставника, година и семестар у ком се одвија настава, садржај предмета и методске јединице свих облика наставе, списак литературе, начин провере знања, протокол испита са бројем бодова за сваку предиспитну обавезу и завршни спит.
Након завршетка обавеза предвиђених студијским програмом и полагања свих испита, студент спроводи научно-истраживање у оквиру  завршног рада који са 10 ЕСПБ бодова улази у укупан број бодова који дефинишу завршетак студија.

 Услов за прелазак на студијски програм:
Студенти могу да пређу са других факултета здравствене сврхе из земље, на студијски програм Медицинског факултета у Крагујевцу уз одобрење за прелазак, које доноси Наставнонаучно  веће, на основу прибављеног мишљења комисије коју чине шефови катедри из одговарајуће области.

 Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова:
300 ЕСПБ.

Општи циљ:
Општи циљ је оспособљавање студената да самостално обављају делатности везане за унапређење здравља, превенцију, дијагностику и лечење обољења зуба, вилица и усне дупље. Рад дипломираних студената ће бити заснован на знањима, вештинама и ставовима стеченим на основу резултата експерименталних и клиничких научних истраживања у стоматологији. .

Специфични циљеви су:

 • обезбедити фундаментално знање основних принципа хемије, биологије, физике и медицине које се може применити у стоматологији
 • обезбедити фундаментално знање основних принципа хемије, биологије, физике и медицине које се може применити у стоматологији
 • оспособити дипломиране студенте да самостално спроводе превенцију, дијагностику и терапију обољења у стоматологији
 • обезбедити стицање специфичних вештина за експериментални дизајн и анализу експерименталних података
 • промовисати схватање стоматолошке професије као дисциплине оријентисане ка пацијенту и овладати улогом стоматолога у систему здравствене заштите, образовним, регулаторним и научним установама
 • подстаћи развој вештине комуникације са пацијентима и способност употребе савремене информационе технологије у корист пацијената
 • развити способност индивидуалног рада и рада у групи
 • охрабрити и подстаћи стручну и научну радозналост и ентузијазам за стицање нових знања, што ће бити добра основа за перманентно учење и професионални развој

Компетенције дипломираних студената:

Опис исхода учења
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • анализа, синтеза, предвиђање утицаја болести зуба, вилица и усне дупље на живи организам и проналажење пута ка излечењу;
 • овладавање методама, поступцима и процесима истраживања у области стоматологије;
 • усвајање критичког приступа «Стоматологије засноване на доказима»;
 • практична примена знања о болестима зуба, вилица и усне дупље, о лековима и хируршким методама њиховог лечења;
 • овладавање вештином лечења обољења зуба, вилица и усне дупље;
 • овладавање вештином комуникације са пацијентима и колегама;
 • усвајање етичких принципа претклиничких и клиничких истраживања у стоматологији.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности

 • темељно познавање основних и примењених дисциплина у стоматологији;
 • усвајање научних метода дизајна претклиничких и клиничких истраживања у стоматологији и решавање конкретних проблема у лечењу болесника систематским и критичким прегледом релевантне литературе;
 • интеграција основних и примењених знања у функционалну целину;
 • читање и анализа стручне и научне литературе на енглеском језику из области стоматологије;
 • коришћење база података из области медицине и стоматологије на Интернету;
 • способност решавања практичних проблема пацијената у области стоматологије применом стечених знања, вештина и ставова.

Исхода учења:
Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.


Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.