Trenutno ste na:
 
Integrisane akademske
  studije stomatologije
 

Povezani sadržaji:Navigacija:
 
Početna strana
 


 
PLANOVI I PROGRAMI NASTAVE
NA INTEGRISANIM AKADEMSKIM STUDIJAMA
STOMATOLOGIJE

 

Naziv:
Integrisane akademske studije stomatologije.

Uverenje o akreditaciji programa

Vrsta studija:
Integrisane akademske studije

Struktura studija:
Studijski program INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE STOMATOLOGIJE ima za cilj da formira kompetentne diplomirane stomatologe, koji će moći samostalno da rade na složenim poslovima što zahtevaju visoko obrazovanje u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti, kao i da se bave naučno-istraživačkim radom u stomatologiji.
Studije su integrisane i akademske (obuhvataju akademske studije 1. i 2. stepena); diplomirani studenti stiču naziv DOKTOR STOMATOLOGIJE.
Na ovaj studijski program se mogu upisati kandidati koji završe gimnaziju ili srednju školu zdravstvene struke, i polože prijemni ispit iz biologije i hemije.
Studije traju 5 godina, odnosno 10 semestara. Svaka godina nosi 60 ESPB, tako da diplomirani studenti stiču 300 ESPB. Završni rad se radi u 10. semestru, i nosi 10 ESPB. Studenti moraju da slušaju i polože 51 obaveznih i 10 izbornih predmeta.
Metode izvođenja nastave obuhvataju: predavanja, vežbe, seminare, problem orijentisanu nastavu i projekt-orijentisanu nastavu.
Na ovaj studijski program mogu preći studenti integrisanih akademskih studija stomatologije sa drugih univerziteta, pod uslovom da su studijski programi podudarni u više od 70% sadržaja.


Strukturu studija i nastavni plan pogledajte ovde

Izbornu nastavu na studijskom programu (verzija za štampu) pogledajte ovde

Knjigu predmeta kompletnih studija pogledajte ovde

Svrha studijskog programa:
Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje doktora stomatologije, koji su osposobljeni za samostalan rad na poslovima koji zahtevaju visoko akademsko obrazovanje u zdravstvenom sistemu, regulatornim telima i obrazovnim ustanovama.
Doktori stomatologije će moći da rade na pružanju zdravstvenih usluga u oblasti stomatologije, na obrazovanju drugih zdravstvenih radnika u oblasti stomatologije, na izradi propisa iz oblasti stomatologije i kontroli njihovog sprovođenja, i na istraživanjima u oblasti stomatologije i medicine.

Stručni akademski naziv:
doktor stomatologije, dr stom.

Uslov za upis na studijski program:
Za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija stomatologije mogu da konkurišu kandidati koji su prethodno završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene struke ili veterinarskog usmerenja u trajanju od četiri godine.
Pri selekciji kandidata za upis na studijski program, vrednuju se rezultati postignuti u predhodnom školovanju, kao i rezultati postignuti na prijemnom ispitu iz biologije i hemije.


Način i vreme izvođenja studijakog programa:

Kurikulum studijskog programa stomatologije fokusiran je na klinički tretman pacijenata i sadrži informacije o obaveznim i izbornim predmetima kao i njihovu strukturu i opis.
Program podrazumeva 58 predmeta, u koji je uključeno pet izbornih blokova sa 20 predmeta. Kurikulum studijskog programa stomatologije sadrži ukupno 4305 časova,  gde je teorijska nastava uključena sa 1815 časova, praktična nastava (vežbe) sa 2265 časova, drugi oblici nastave (DON) sa 240 časova kao i 600 časova stručne prakse.
Ukupan broj ESPB bodova studijskog programa iznosi 300 (60 ESPB bodova u jednoj godini).
Studijski program obuhvata obavezne i izborne predmete.
U opisu predmeta sadržani su: naziv predmeta i ime odgovornog nastavnika, godina i semestar u kom se odvija nastava, sadržaj predmeta i metodske jedinice svih oblika nastave, spisak literature, način provere znanja, protokol ispita sa brojem bodova za svaku predispitnu obavezu i završni spit.
Nakon završetka obaveza predviđenih studijskim programom i polaganja svih ispita, student sprovodi naučno-istraživanje u okviru  završnog rada koji sa 10 ESPB bodova ulazi u ukupan broj bodova koji definišu završetak studija.

 Uslov za prelazak na studijski program:
Studenti mogu da pređu sa drugih fakulteta zdravstvene svrhe iz zemlje, na studijski program Medicinskog fakulteta u Kragujevcu uz odobrenje za prelazak, koje donosi Nastavnonaučno  veće, na osnovu pribavljenog mišljenja komisije koju čine šefovi katedri iz odgovarajuće oblasti.

 Obim studija se izražava brojem ESPB bodova:
300 ESPB.

Opšti cilj:
Opšti cilj je osposobljavanje studenata da samostalno obavljaju delatnosti vezane za unapređenje zdravlja, prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja zuba, vilica i usne duplje. Rad diplomiranih studenata će biti zasnovan na znanjima, veštinama i stavovima stečenim na osnovu rezultata eksperimentalnih i kliničkih naučnih istraživanja u stomatologiji. .

Specifični ciljevi su:

 • obezbediti fundamentalno znanje osnovnih principa hemije, biologije, fizike i medicine koje se može primeniti u stomatologiji
 • obezbediti fundamentalno znanje osnovnih principa hemije, biologije, fizike i medicine koje se može primeniti u stomatologiji
 • osposobiti diplomirane studente da samostalno sprovode prevenciju, dijagnostiku i terapiju oboljenja u stomatologiji
 • obezbediti sticanje specifičnih veština za eksperimentalni dizajn i analizu eksperimentalnih podataka
 • promovisati shvatanje stomatološke profesije kao discipline orijentisane ka pacijentu i ovladati ulogom stomatologa u sistemu zdravstvene zaštite, obrazovnim, regulatornim i naučnim ustanovama
 • podstaći razvoj veštine komunikacije sa pacijentima i sposobnost upotrebe savremene informacione tehnologije u korist pacijenata
 • razviti sposobnost individualnog rada i rada u grupi
 • ohrabriti i podstaći stručnu i naučnu radoznalost i entuzijazam za sticanje novih znanja, što će biti dobra osnova za permanentno učenje i profesionalni razvoj

Kompetencije diplomiranih studenata:

Opis ishoda učenja
Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne, naučne i umetničke delatnosti.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analiza, sinteza, predviđanje uticaja bolesti zuba, vilica i usne duplje na živi organizam i pronalaženje puta ka izlečenju;
 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti stomatologije;
 • usvajanje kritičkog pristupa «Stomatologije zasnovane na dokazima»;
 • praktična primena znanja o bolestima zuba, vilica i usne duplje, o lekovima i hirurškim metodama njihovog lečenja;
 • ovladavanje veštinom lečenja oboljenja zuba, vilica i usne duplje;
 • ovladavanje veštinom komunikacije sa pacijentima i kolegama;
 • usvajanje etičkih principa pretkliničkih i kliničkih istraživanja u stomatologiji.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti

 • temeljno poznavanje osnovnih i primenjenih disciplina u stomatologiji;
 • usvajanje naučnih metoda dizajna pretkliničkih i kliničkih istraživanja u stomatologiji i rešavanje konkretnih problema u lečenju bolesnika sistematskim i kritičkim pregledom relevantne literature;
 • integracija osnovnih i primenjenih znanja u funkcionalnu celinu;
 • čitanje i analiza stručne i naučne literature na engleskom jeziku iz oblasti stomatologije;
 • korišćenje baza podataka iz oblasti medicine i stomatologije na Internetu;
 • sposobnost rešavanja praktičnih problema pacijenata u oblasti stomatologije primenom stečenih znanja, veština i stavova.

Ishoda učenja:
Savladavanjem  studijskog programa  student  stiče  opšte  i  predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne, naučne i umetničke delatnosti.


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.