- ŎE

71. a

71. - 5.7. 2018. () 13.30 .

.


70. -

70. - - .


.


΀Ō ȣȣ

-21.4. -

A
ȣ

Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research
ȣŠ ȣ 2018/2019.ȣŠ
( - . )

- . 2018/2019 .


ȣŠ
( - )

- 2018/2019 .


.
SJECR
vol19 no. 2


-

e e


-


4th Congress of Physiological sciences of Serbia with international participation, 19-23, 2018.

8th International Congress of Patho-physiology (satelite symposium),
2-3.9.2018


ȣȣ

" ", 15. , , , 7 , 5. 6. 2018. , "". , .

()


ȣ

()


()

ȣ

()


ȣ
( )

, 31.5.2018. ( 28.5.2018) 17.

ȣ ȣ
( )

ȣ ȣ
( )

ȣ ȣ
( )

()


ȣ

()
ȣ ȣ
( )
Ҍ 2017/2018.

e 2017/2018. ()


16. 06. 2018. . ()


16. 06. 2018. . ()ȣ ȣ ȣ ȣ

ȣ ȣ ȣ ȣ 2017/2018.

a - 2017/2018. .

. ()


() .ȣ ȣ 2017/2018.

a 2017/2018. .

.

30.6.2018. ()


ȣ

() .ȣ - 2017/2018.

a 2018/2019. .

. ()


Σ


-


, -

ȣ
ŀ Č

- - - 2018/2019.

, +

PhD ,

-