Trenutno ste na:
 
Master akademske studije
  Regenerativna medicina
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
MASTER PROGRAM REGENERATIVNA MEDICINA

 

O studijama

 

Struktura studijskog programa

Cilj studijskog programa Regenerativna medicina je obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni i naučni rad u oblasti regenerativne medicine.
Master akademske studije Regenerativna medicina su predviđene Erasmus+ KA2 projektom „Razvoj u oblasti reproduktivne biologije i asistiranih reproduktivnih tehnologija i regenerativne medicine u Srbiji- ART-REM projekat“ (586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). U okviru navedenog projekta, a na osnovu Ugovora o saradnji između Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Kragujevcu predviđeno je da nastavnici i saradnici koji su učesnici projekta učestvuju u zajedničkim master i specijalističkim  programima, koji su u okviru zadatih projektnih aktivnosti izvode na tri univerziteta. Uvođenje novog studijskog programa doprinosi jačanju intra-univerzitetske i inter-univerzitetske mreže što je jedan od nacionalnih prioriteta definisanih u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Takođe, na ovaj način bi Univerzitet u Kragujevcu obezbedio uspostavljanje moderne laboratorijske prakse i atraktivnog programa koji je u skadu sa zahtevima tržišta i privatnog sektora, što bi značajno povećalo mogućnost zapošljavanja kroz poboljšane praktične veštine.
Sredstvima ART-REM Erasmus+ projekta kupljena je oprema, koja je na osnovu svoje namene svrtstana u tri partije: računarska oprema, laboratorijske hemikalije i računarsko-komunikaciona oprema. U okviru partije Računarska oprema kupljena su moderna računarska pomagala koja će biti od značajne pomoći studentima, ali i nastavnicima angažovanim na master programu Regenerativna medicina. Programom je predviđen upis 20 studenata i shodno tom broju kupljeno je 20 Mac tableta, za samostalan rad svakog studenta. Ostalih 5 tableta koristiće nastavnici angažovani na izvođenju praktične nastave i predavanja. Takođe, kupljene su i četiri LED table za izvođenje interaktivne nastave kao i storage sistemi koji će prikupljati, analizirati i čuvati rezultate testova za svakog studenta. U cilju bolje organizacije nastave i prikazivanju nastavnih jedinica, kupljeni su moderni projektor, štampači i Mac kompjuteri. Renovirana je i opremljena učionica u kojoj će studenti novog master programa Regenerativna medicina slušati predviđenu nastavu.
Novčanim sredstvima ART-REM Erasmus+ projekta kupljena je i računarsko komunikaciona oprema koja je obezbedila nesmetan, brži i savremeni rad centralnog čvorišta Univerzitetskog računarskog centra (UNIC-a) preko kog su svi fakulteti Univerziteta u Kragujevcu vezani na Akademsku računarsku mrežu Srbije i dalje na Internet. Kupovinom ove opreme uklonjeno je usko grlo u saobraćaju podataka Univerziteta u Kragujevcu.
Laboratorijske hemikalije kupljene novčanim sredstvima Erasmus+ projekta koristiće se za izradu master radova prve generacije studenata.

Imaju u vidu činjenicu da je studijski program Regenerativna medicina jedinstven u regionu, nastavnici i saradnici Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu su 2018. godine objavili udžbenik pod nazivom „Uvod u biologiju matičnih ćelija“ namenjen budućim studentima pomenutog programa, u cilju obezbeđivanja adekvatne literature na srpskom jeziku koja sublimira najnovija saznanja iz oblasti matičnih ćelija i nove terapijske pristupe u okviru regenerativne medicine. Navedena literatura će značajno doprineti edukaciji i osposobljavanju stručnjaka u oblasti Regenerativne medicine.

U cilju animiranja što većeg broja potencijalnih studenata, program Regenerativna medicina je intenzivno promovisan u Srbiji i susednim zemljama. Novi master program Regenerativna medicina je promovisan u Kragujevcu 20. septembra 2019. godine studentima medicine, stomatologije, farmacije, prirodno-matematičnog fakulteta i strukovnih studija. U novembru 2019.godine program Regenerativna medicina promovisan je studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Bjeljina i Istočno Sarajevo).

Po završetku master studija se očekuje da student razvije navedene predmetno-specifične i opšte sposobnosti koje će mu omogućiti dalje usavršavanje i uključivanje u naučno-istraživački rad u institucijama koje se bave istraživanjima u oblasti regenerativne medicine, matičnih ćelija i razvojne biologije. Manipulacija ćelijama i tkivima koji se čuvaju u bankama su pod nadzorom Evropske unije u slučaju da se ovi uzorci koriste u terapijske svrhe. Standardi za akreditaciju objekata u kojima se skladište, pripremaju i distribuiraju tkiva i ćelije regulisani su Direktivom čije je sprovođenje u nadležnosti država članica. Jedan od glavnih zahteva Direktive je obučenost osoblja koje je direktno uključeno u takve aktivnosti. Centar izvrsnosti koji se gradi u Kragujevcu, omogućiće saradnju naučnika, kliničara, IT stručnjaka i bioinženjera u oblasti regenerativne medicine. Iz tog razloga, uvođenje novog master programa i zvanja master regenerativne medicine je ključno za obezbeđivanje stručnjaka koji će biti upoznati sa regulativom u Evropskoj uniji i Srbiji, i koji će posedovati adekvatnu laboratorijsku praksu za klinička istraživanja u oblasti regenerativne medicine. Master program Regenerativna medicina predstavlja takođe i dobru osnovu za dalje usavršavanje u nekoj od laboratorija za vantelesnu oplodnju i reproduktivnu biologiju. Stečeni nivo znanja obezbeđuje formiranim stručnjacima (master regenerativne medicine) njegovu bolju primenu u praksi.
U prvu godinu master akademskih studija studijskog programa regenerativna medicina može se upisati lice sa završenim osnovnim akademskim studijama i koje je steklo najmanje 240 ESPB (diplomirani biolog, diplomirani molekularni biolog i fiziolog, diplomirani hemičar, diplomirani biohemičar, diplomirani farmaceut, diplomirana medicinska sestra, diplomirani terapeut rehabilitacije, diplomirani fizioterapeut), kao i lice sa završenim integrisanim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 300 ESPB (doktor medicine, magistar farmacije, magistar farmacije – medicinski biohemičar, doktor veterinarske medicine, doktor stomatologije).
Pri rangiranju kandidata za upis na studijski program, vrednuju se rezultati postignuti na prethodnim nivoima studija.

Master akademske studije Regenerativne medicine predstavljaju dvosemestralni studijski program sa 60 ESPB. Studijski program se sastoji od 8 obaveznih i 6 izbornih predmeta.

Obavezni predmeti na studijskom programu su:
1. Medicinska genetika (8 ESPB bodova) (Principi humane genetike, Genetika u medicini, Klinička genetika)
2. Biologija matičnih ćelija i njihova primena u regenerativnoj medicini (7 ESPB bodova) (Biologija matičnih ćelija, Terapijska primena matičnih ćelija u neurologiji, oftalmologiji i hematologiji, Značaj matičnih ćelija u kardiologiji, gastroenterologiji i endokrinologiji)
3. Informatičke i statističke metode u regenerativnoj medicini (8 ESPB bodova) (Obuka studenata za rad na računaru, komunikaciju posredstvom računarske mreže i pretraživanje biomedicinskih baza podataka na internetu, kao i njihovo osposobljavanje u savladavanju statističkih problema)
4. Laboratorijske tehnike u regenerativnoj medicini (7 ESPB bodova) (Laboratorijske tehnike istraživanja in vivo i in vitro, matične ćelije, savremena tehnologija u regenerativnoj medicini)
5. Etički aspekti naučno-istraživačkog rada u regenerativnoj medicini (2 ESPB boda) (Etika naučno-istraživačkog rada, Etički aspekti terapijske primene matičnih ćelija) 
6. Stručna praksa u u regenerativnoj medicini (3 ESPB boda)
7. Izrada master rada (3 ESPB boda)
8. Završni (master) rad (4 ESPB boda)

Izborni predmeti su:
1. Molekulska medicina (6 ESPB bodova) (Molekulski mehanizmi odgovorni za proliferaciju ćelije i regeneraciju tkiva. Imunologija. Međućelijska komunikacija)
2. Regenerativne tehnike u stomatologiji (6 ESPB bodova) (Dentalne matične ćelije, skafoldi, tkivno inženjerstvo u orofacijalnoj regiji)
3. Imunoterapija matičnim ćelijama (6 ESPB bodova) (Biologija mezenhimskih matičnih ćelija, imunomodulatorni efekat mezenhimskih matičnih ćelija, primena mezenhimskih matičnih ćelija u terapiji)
4. Eksperimentalni modeli u regenerativnoj medicini (6 ESPB bodova) (Svrha upotrebe oglednih životinja. Manipulativni zahvati na oglednim životinjama)
5. Molekulski mehanizmi osnovnih patoloških stanja (6 ESPB bodova) (Etiologija poremećaja i etiološki faktori. Etiologija i patogeneza maligniteta. Poremećaji kardiovaskularnog sistema. Bolesti uobličenih elemenata krvi, respiratornog sistema, urinarnog trakta. Poremećaji digestivnog trakta, endokrinog sistema, lokomotornog sistema, nervnog sistema i čula.)
6. Biomaterijali u regenerativnoj medicini (6 ESPB bodova) (Osnovi nauke o materijalima, Oblasti primene biomaterijala, Uvod u inženjering tkiva)

Nastava po predmetima na studijskom programu je podeljena u 2 bloka i realizuje se kroz predavanja, vežbe, druge oblike nastave i stručnu praksu. Stručnu praksu student obavlja pod rukovodstvom nastavnika - koordinatora za stručnu praksu. Izradom završnog (master) rada, na kraju studijskog programa, student ostvaruje 4 ESPB. Završni rad se realizuje pod rukovodstvom mentora koga imenuje nadležno veće.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta:
Medicinska genetika; Biologija matičnih ćelija i njihova primena u regenerativnoj medicini; Informatičke i statističke metode u regenerativnoj medicini; Laboratorijske tehnike u regenerativnoj medicini - upisan prvi semestar studija
Etički aspekti naučno-istraživačkog rada u regenerativnoj medicini; Stručna praksa u regenerativnoj medicini; Izrada master rada; Molekulska medicina; Regenerativne tehnike u stomatologiji; Imunoterapija matičnim ćelijama; Eksperimentalni modeli u regenerativnoj medicini; Molekulski mehanizmi osnovnih patoloških stanja; Biomaterijali u regenerativnoj medicini - upisan drugi semestar studija

Studenti mogu da pređu sa srodnih fakulteta na studijski program Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu uz odobrenje za prelazak, koje donosi nadležno veće.

 

 

Svrha studijskog programa

Svrha master akademskog studijskog programa Regenerativna medicina je obrazovanje stručnjaka iz oblasti regenerativne medicine i njihovo osposobljavanje za rad u institucijama koje se bave istraživanjima u oblasti regenerativne medicine. Studijski program pruža mogućnost nastavka obrazovanja na odgovarajućim doktorskim akademskim studijama. Savremena znanja iz biologije matičnih ćelija i njihove primene u regenerativnoj medicini i imunoterapije matičnim ćelijama omogućavaju studentima da prate najnovija saznanja u oblasti regenerativne medicine. Sadržaji stručnih predmeta obuhvataju opšte principe laboratorijskog rada kao i tehnike koje se koriste u biološkim istraživanjima, pravne i etičke aspekte korišćenja matičnih ćelija. Ovaj studijski program obezbeđuje neophodno znanje kako bi se studenti uključili u rad u laboratorijama i stekli iskustvo potrebno za rad u okviru timova za istraživanje u polju regenerativne medicine.
Takođe, svrha master programa Regenerativna medicina je edukacija profesionalaca iz oblasti regenerativne medicine i njihovo osposobljavanje za budući posao u Centrima za transplantaciju u okviru državnih i privatnih zdravstvenih ustanova koje se bave ćelijskom terapijom i inženjeringom tkiva. Stečena teorijska i praktična znanja otvaraju mogućnost zaposlenja visokokvalitetnog kadra sa diplomom mastera regenerativne medicine u farmaceutskoj industriji, čime se povećava nivo interakcije i saradnje između istraživača i kliničara kroz biotehnološku, farmaceutsku i medicinsku aplikaciju matičnih ćelija i njihovih produkata. Angažovanje mastera regenerativne medicine u farmaceutskim kompanijama značajno doprinelo razvoju personalizovane terapije zasnovane na matičnim ćelijama. Studijski program Regenerativna medicina kroz opšte principe laboratorijskog rada i metode molekularne biologije i genetike, pruža dobru osnovu za rad u laboratorijama pri klinikama za asistiranu reprodukciju i angažovanje Mastera regenerativne medicine kao člana tima za biomedicinski potpomognutu reprodukciju.
Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je visokoškolska ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučnoistraživački i stručni rad u obrazovno naučnom polju medicinskih nauka. Svrha master akademskog studijskog programa Regenerativna medicina je u skladu  sa osnovnim ciljevima Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu na kome se program izvodi. Studijski program je u saglasnosti sa strateškim planom razvoja Fakulteta i predstavlja realizaciju jednog od strateških ciljeva. Kroz razvoj sopstvenog sistema obezbeđenja kvaliteta, Fakultet medicinskih nauka će stalno poboljšavati kvalitet svoje obrazovne, naučne i zdravstvene delatnosti, prema najvišim standardima koji važe u razvijenim zemljama. Fakultet medicinskih nauka će razvijati saradnju sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kako bi se omogućila razmena znanja, ideja i olakšalo unapređenje obrazovne i naučne delatnosti. Kroz razvoj sopstvene izdavačke delatnosti Fakultet medicinskih nauka će obezbediti adekvatnu literaturu za svoje studente, razvijati domaću medicinsku i stručnu periodiku kroz izdavanje naučnog časopisa od međunarodnog značaja i učiniti što dostupnijom naučnu i stručnu medicinsku literaturu.

Studenti Master programa Regenerativna medicina će steći specifična znanja o biologiji matičnih ćelija, uključujući klasifikaciju, izvore, potentnost i imunobiologiju matičnih ćelija, kao i znanja o aktuelnoj kliničkoj primeni matičnih ćelija, uključujući etičke aspekte ovog vida lečenja. Studenti će biti obučeni da sprovode metode kultivacije matičnih ćelija, tkivnog inženjerstva, kao i transplantacije matičnih ćelija. Realizacijom master akademskog studijskog programa Regenerativne medicine studentima će biti omogućeno sticanje integrisanih znanja iz biologije sa genetikom, molekulske medicine i kliničke medicine. Master studijski program Regenerativne medicine će biti stalno osavremenjivan kako bi studenti stekli iskustvo potrebno za rad u laboratorijama u polju regenerativne medicine u skladu sa potrebama savremenog društva.

 


Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su usmereni na sticanje specifičnih akademskih veština i stručnih znanja iz oblasti regenerativne medicine na nivou master akademskih studija. Ciljevi studijskog programa Regenerativne medicine su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima definisanih Satatutom Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu  na kome se program izvodi.

Primarni cilj programa je da obezbedi savremeni pregled različitih aspekata regenerativne medicine, ključne naučne činjenice, praktična znanja, etička, ekonomska i druga pitanja od značaja za oblast regeneracije tkiva i organa. Ovaj program će omogućiti studentima sticanje znanja za dalje usavršavanje u bazičnim naukama, kliničkoj praksi, industriji i bioetici na polju regenerativne medicine.
Specifični ciljevi su:

 • savladavanje osnovnih činjenica o molekularnim i celularnim aspektima     funkcionisanja ćelija, tkiva i organa
 • upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz oblasti regenerativne medicine i matičnih ćelija koji doprinose normalnoj homeostazi
 • upoznavanje sa savremenim naučnim dostignućima na polju primene matičnih ćelija, biomaterijala i faktora rasta u regenerativnoj medicini
 • osposobljavanje za učešće u multidisciplinarnim istraživačkim projektima zasnovanim na biomedicinskim, tehnološkim i kliničkim istraživanjima
 • usvajanje osnovnih i savremenih laboratorijskih tehnika kao i njihova primena u regenerativnoj medicini
 • potsticanje razvoja naučnog i stručnog entuzijazma za sticanjem novih znanja
 • usvajanje principa za nastavak akademskog i stručnog usavršavanja u institucijama koje se bave istraživanjima u oblasti bioinženjerstva
 • priprema za učešće u istraživačkom okruženju u akademskim ustanovama ili industriji
 • usvajanje bioetičkih principa koji su od značaja u naučnom i kliničkom radu u oblasti regenerativne medicine
 • upoznavanje sa Direktivom u Evropskoj uniji i Srbiji kojom su regulisani manipulacija ćelijama i tkivima koji se čuvaju u bankama u slučaju da se ovi uzorci koriste u terapijske svrhe.

Ciljevi studijskog programa Regenerativne medicine su usklađeni sa zahtevima tržišta rada i privrednog razvoja u sektoru zdravstva. Uvođenje pomenutog master studijskog programa će obezbediti uspostavljanje moderne laboratorijske prakse i značajno doprineti obrazovnom sistemu i tržištu rada Republike Srbije, proširivanjem spektra akreditovanih programa i povećanjem mogućnosti zapošljavanja mladih diplomaca kroz poboljšane praktične veštine. Svršeni studenti postaće visoko kvalifikovani profesionalci/eksperti neophodni za razvoj regenerativne medicine u Srbiji.

 


Kompetencije diplomiranih studenata

Da bi se stekao stručni naziv Master regenerativne medicine student mora da položi 8 obaveznih i 3 izborna predmeta (od 6 ponuđenih) i da odbrani završni (master) rad.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analitičkog razmišljanja, formulisanja pretpostavki i izvođenja zaključaka
 • plasiranja i publikovanja različitih naučnih i stručnih informacija
 • ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja
 • razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa
 • primene znanja u praksi
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim i međunarodnim okruženjem
 • uočavanja i ispravnog rešavanja profesionalnih etičkih dilem

Ishodi učenja

Savladavanjem nastavnog plana i programa od diplomiranog studenta se očekuje da razume značaj naučnih osnova i otkrića u regenerativnoj medicini, da bi ih primenio u originalnom istraživačkom kontekstu u skladu sa principima dobre laboratorijske prakse. Stečeno znanje diplomiranom studentu obezbeđuje stručnost za rad u laboratorijama i centrima za istraživanje matičnih ćelija i svim granama primenjene biologije i regenerativne medicine. Studijski program obezbeđuje stručnjake koji će biti upoznati sa regulativom u Evropskoj uniji i Srbiji, i koji će posedovati adekvatnu laboratorijsku praksu za klinička istraživanja u oblasti regenerativne medicine.

 


Kurikulum

Nastavni program Regenerativne medicine obuhvata 8 obaveznih i 6 izbornih kurseva u prvom i drugom semestru. U prvom semestru studenti će pohađati četiri obavezna predmeta koji donose 30 ESPB boda. U drugom semestru studenti će pohađati tri obavezna predmeta koji donose 8 ESPB i dodatnih 18 ESPB (izborom tri izborna predmeta od 6 ponuđenih). Slušanjem i polaganjem ispita iz obaveznih i izbornih predmeta, studenti ostvaruju ukupno 56 ESPB bodova. Odbranom završnog master rada stiču još 4 ESPB bodova, što čini ukupno 60 ESPB bodova.
U prvom semestru studenti pohađaju sledeće obavezne predmete:
1. Medicinska genetika (8 ESPB bodova) - 6 časova aktivne nastave
2. Biologija matičnih ćelija i njihova primena u regenerativnoj medicini (7 ESPB bodova) - 5 časova aktivne nastave
3. Informatičke i statističke metode u regenerativnoj medicini (8 ESPB bodova) - 6 časova aktivne nastave
4. Laboratorijske tehnike u regenerativnoj medicini (7 ESPB bodova) - 5 časova aktivne nastave 
U drugom semestru studenti pohađaju 3 obavezna predmet i 3 izborna predmeta od 6 ponuđenih:
Obavezni predmet
1. Etički aspekti naučno-istraživačkog rada u regenerativnoj medicini (2 ESPB boda) - 3 časova aktivne nastave
2. Stručna praksa u regenerativnoj medicini (3 ESPB boda) – nema časove aktivne nastave
3. Izrada master rada (3 ESPB boda) – 2 časa aktivne nastave

Izborni predmeti
1. Molekulska medicina (6 ESPB bodova) – 5 časova aktivne nastave
2. Regenerativne tehnike u stomatologiji (6 ESPB bodova) - 5 časova aktivne nastave
3. Imunoterapija matičnim ćelijama (6 ESPB bodova) - 5 časova aktivne nastave
4. Eksperimentalni modeli u regenerativnoj medicini (6 ESPB bodova) - 5 časova aktivne nastave
5. Molekulski mehanizmi osnovnih patoloških stanja (6 ESPB bodova) - 5 časova aktivne nastave
6. Biomaterijali u regenerativnoj medicini (6 ESPB bodova) - 5 časova aktivne nastave
Oni oblici nastave čiji se obim izražava brojem časova računati su kao „aktivna nastava“.
Radi ravnomernosti opterećenja studenata broj ESPB bodova po semestrima studijskog programa Regenerativne medicine obuhvata 30 ESPB boda u prvom semestu i 30 ESPB bodova u drugom semestru.
Studijski program Regenerativne medicine razlikuje se od drugih odgovarajućih studijskih programa za više od 35% od ukupnog broja ESPB bodova koju čine predmeti sa aktivnom nastavom iz skupa stručno-aplikativnih i naučno-stručnih predmeta.
U strukturi studijskog programa na master akademskim studijama Regenerativne medicine zastupljene su sledeće grupe predmeta u odnosu na ukupan broj ESPB bodova, i to:
naučno i stručno-aplikativne sa 70% i opšteobrazovne i teorijsko-metodološke sa 30%.
U strukturi studijskog master akademski program Regenerativne medicine, izborni predmeti zastupljeni su sa 30% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova na master studijama. Lista izbornih predmeta sadrži dvostruko veći broj predmeta u odnosu na broj predmeta koji se bira- od 6 ponuđenih izbornih predmeta student bira 3.
Na studijskom master akademskom programu Regenerativna medicina odbranom završnog master rada studenti stiču još 4 ESPB bodova.

Na studijskom master akademskom programu Regenerativne medicine aktivna nastava je zastupljena sa 660 časova aktivne nastave godišnje odnosno 22 časova aktivne nastave nedeljno. Studijski istraživački rad na završnoj godini studija nije zastupljen.

 

Upis studenata

U prvu godinu master studija za mastera Regenerativne medicine upisuje se 24 studenata što je utvrđeno na osnovu raspoloživih prostornih i kadrovskih mogućnosti visokoškolske ustanove.
U prvu godinu master akademskih studija studijskog programa Regenerativna medicina može se upisati lice sa završenim osnovnim akademskim studijama i koje je steklo najmanje 240 ESPB (diplomirani biolog, diplomirani molekularni biolog i fiziolog, diplomirani hemičar, diplomirani biohemičar, diplomirani farmaceut, diplomirana medicinska sestra, diplomirani terapeut rehabilitacije, diplomirani fizioterapeut), kao i lice sa završenim integrisanim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 300 ESPB ( doktor medicine, magistar farmacije, magistar farmacije – medicinski biohemičar, doktor veterinarske medicine, doktor stomatologije). Za upis je i poznavanje engleskog jezika (kao potvrda o znanju jezika prihvata se i ocena nivoa znanja engleskog jezika stečena na prethodnim nivoima studija).

Upis se obavlja putem konkursa koji se raspisuje jednom godišnje. Broj studenata za upis utvrđuje se odlukom Saveta Univerziteta, na predlog Fakulteta, a u skladu sa brojem predviđenim Dozvolom za rad.

 


Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski master akademski program Regenerativne medicine koncipiran je da daje celovito i sveobuhvatno obrazovanje studentima i najnovija naučna i stručna znanja i veštine iz multidisciplinarnih studija, sa posebnim naglaskom na razvoj kreativnih sposobnosti i samostalnosti u stručnom i profesionalnom radu.
Studijski program je po svojoj strukturi i sadržaju, svrsi, ciljevima i ishodima (kompetencijama svršenih studenata) usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem visokoškolske edukacije iz multidisciplinarnih studija na nivou master akademskih studija.
Studijski program je formalno i strukturno usklađen sa utvrđenim predmetno specifičnim standardima za akreditaciju.
Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa su uporedivi sa relevantnim studijskim programima:

 1. Newcastle University, UK,  Stem Cells and Regenerative Medicine MRes: https://www.ncl.ac.uk/postgraduate/courses/degrees/regenerative-medicine-stem-cells-mres/ - profile
 2. Utrecht University, Nederland, Regenerative medicine and Technology: https://www.uu.nl/masters/en/regenerative-medicine-and-technology
 3. The University of Sheffield, UK, Msc Stem Cells and Regenerative Medicine : https://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/taught/courses/2019/stem-cell-and-regenerative-medicine-msc
Ciljevi, svrha i ishodi studijskog programa su kompatibilni sa istim u zemljama EU. Takođe, studijski program master akademskih studija traje godinu dana i ima 60 ESPB bodova, isto kao i na većini univerziteta u zemljama EU.

Ocenjivanje i napredovanje studenata

Student se ocenjuje u toku celog semestra.
Student savladava predmet po oblastima. Ocena je ekvivalentna broju osvojenih poena.
Ocena se formira na osnovu zbira poena stečenih tokom nastave i na pismenom ispitu.

A. AKTIVNOST U TOKU NASTAVE:
Na ovaj način student može osvojiti do 30 poena. Ocenjuju se:

  • prisustvo nastavi (maksimalno 6 poena),
  • seminarski rad (maksimalno 9 poena),
  • prezentacija i kvalitet učešća u diskusiji tokom rada u maloj grupi (maksimalno 15 poena).

B. ZAVRSNI ISPIT:
Na ovaj način student može steći do 70 poena.

Način ocenjivanja na svakom pojedinačnom predmetu odnosno izbornom području definisan je u informatoru predmeta.

Završna ocena se formira na sledeći način:
Da bi student položio predmet mora skupiti minimum 51 poen, pri čemu u svakom modulu kao i na završnom ispitu mora da osvoji više od 50% poena. Ocena se formira na sledeći način:

BROJ OSVOJENIH POENA

OCENA

0  - 50

5

51 - 60

6

61 - 70

7

71 - 80

8

81 - 90

9

91 - 100

10

 

 


Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.