Trenutno ste na:
 
Sednice Veća fakulteta
  Nastavno-naučno veće
 


Arhiva Veća :
 
       sednicu
 

Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE

 

Na osnovu člana 50. Statuta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu


S A Z I V A M

59. sednicu Nastavno-naučnog veća

koja će se održati 27.9. 2017. godine (sreda) u 13.30 časova u Amfiteatru Fakulteta za koju predlažem


D N E V N I R E D

 

 1. Verifikacija mandata članovima Veća;
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
  (predlog za ovu tačku možete pogledati ovde)

 3. Odluke u vezi sa postdiplomskim studijama;
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 4. Odluka o usvajanju studijskih programa
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 5. Odluka o utvrđivanju predloga sastava Komisije za pripremanje Izveštaja za izbor:
  5.1. nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)

 6. Odluka o formiranju komisije za pripremanje izveštaja za izbor:
  6.1. saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Patološka anatomija
  (predloge za ovu tačku možete pogledati ovde)


PRISUTVO SEDNICI JE OBAVEZNO.

 PREDSEDAVAJUĆI VEĆA

Prof.dr Predrag Čanović, dekan