Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа (Факултета медицинских наука):
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
 


 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ


З А П И С Н И К

Са 51. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу одржане дана 25.01. 2017. године у 13,30 часова у Амфитеатру Факултета.
Седници је присуствовало 59 чланова ННВ.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.         Верификација мандата члановима Већа
2.         Усвајање записника са претходне седнице
3.         Одлуке у вези са постдипломским студијама
4.         Одлука о утврђивању предлога броја студената и висине школарине за упис у прву годину студија школске 2017/18.
5.         Одлука о Иницијативи за формирање заједничког  програма интегрисаних академских студија Психологије
6.         Информација редовних професора о наставном и научноистраживачком раду
7.         Одлука о предлогу планских докумената Факултета:
-           Извештај о раду Факултета за 2016. годину
-           План рада Факултета за 2017. годину
-           План кадрова за 2017. годину
8.         Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
8.1. наставника у звању редовног  професора за ужу научну област Хистологија и ембриологија
8.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Неурологија
8.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Радиологија
8.4. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија
8.5. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија
8.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација
8.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Дерматовенерологија
8.8. наставника у звању доцента за ужу научну област Органска хемија
9.  Одлуке о избору у звање истраживач-приправник за уже научне области:
      9.1. Интерна медицина
            9.2. Интерна медицина

Председавајући већа проф. др Предраг Чановић предложио је допуну дневног реда и то:
Тачка 10. Одлука о измени одлуке о утврђивању састава комисије за припремање извештаја за избор.

 ННВ је једногласно усвојило предложени дневни ред са допуном.

ТАЧКА 1.

Верификација мандата члановима Већа

На овој седници извршена је верификација мандата:

 1. доц. др Оливери Миловановић

ТАЧКА 2.

Усвајање записника са претходне седнице

ННВ је једногласно усвојило записник са претходне седнице.

ТАЧКА 3.

Одлуке у вези са постдипломским студијама

 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

 

А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

 

1. Утицај третмана сензорне интеграције код адолесцената и одраслих особа са поремећајима аутистичног спектра“ 

Кандидат: Неда Новаковић
Изборно подручје: Неуронауке
Предлог Комисије:
1. проф. др Горан Михајловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник
2. проф. др Слободан Обрадовић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан
3. проф. др Срђан Миловановић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан
 
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

2. Прогностички значај  експресије VEGF, bcl2 и сурвивина  код  узнапредовалог немикроцелуларног карцинома плућа“ 

Кандидат: Марина Марковић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина
Предлог Комисије:
1. проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, председник
2. проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан
3. проф. др Ивана Станковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Интерна медицина-пнеумофтизиологија, члан
4. проф. др Гордана Радосављевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан
5. доц. др Слађана Павловић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

3. Повезаност димензија личности, темперамента и суицидалности код пацијената са биполарним афективним поремећајем, депресијом и схизофренијом

Кандидат: Милена Јовичић
Изборно подручје: Неуронауке
Предлог Комисије:
1. проф. др Горан Михајловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник
2. проф. др Мирјана Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан
3. доц. др Владимир Јањић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан
4. проф. др Дарко Хинић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психологија, члан
5. проф. др Александар Ћорац, ванредни професор Медицинскиг факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици за ужу научну област Превентивна медицина- Хигијена и хумана екологија, члан
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

4. Aнтитуморски ефекат новосинтетисаних комплекса рутенијума(II) на туморске ћелије in vitro“   

Кандидат: Петар Чановић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална биохемија
Предлог Комисије:
1. проф. др Марина Митровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, председник
2. проф. др Живадин Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија, члан
3. доц. др Соња Мисирлић Денчић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.
 
5. „Повезаност серумске концентрације 25-хидрокси витамина D и густине костију код жена старијих од 35 година“   
Кандидат: Јелена Ђоковић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија
Предлог Комисије:
1. проф. др Александра Лучић-Томић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник
2. проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, члан
3. доц. др Валентина Николић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан
4. проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан
5. доц. др Мирјана Веселиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Интерна медицина, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

6. Поремећаји коагулације код оболелих од системских болести везивног ткива“   

Кандидат: Милица Цветковић
Изборно подручје: Имунологија
Предлог Комисије:
1. доц. др Биљана Љујић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Генетика, председник
2. проф. др Гордана Радосављевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан
3.проф. др Звонко Магић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Биологија са хуманом генетиком, члан
4. доц. др Светлана Ђукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Интерна медицина, члан
5. доц. др Мирјана Веселиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Интерна медицина, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу, уз сугестију Комисији да обрати пажњу на предложени наслов докторске дисертације.

Б 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА

 

1. Повезаност карактерних црта и тенденција ка поремећајима личности са прихватањем естeстских интервенција“   

Кандидат: Драган Столић
Изборно подручје: Неуронауке
Комисија:
1. проф. др Славица Ђукић-Дејановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник
2. доц. др Владимир Јањић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан
3. доц. др Нађа Марић Бојовић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан
4. проф. др Мирјана Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан
5. проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија, члан

Предлог ментора: проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија.

 

2. Секундарни метаболити биљних врста Cephalaria аmbrosioides (Sibth. & Sm.) Roem. & Schult (Caprifoliaceae) и Pulicaria dysenterica (L.) Bernh (Asteraceaе) и нова биолошки активна синтетска b- тиакарбонилна једињења“   

Кандидат: Душан Вукићевић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија
Комисија:
1. проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, председник  
2. проф. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска хемија, члан
3. проф. др Полина Благојевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, за ужу научну област Органска хемија и биохемија, члан
 
Предлог ментора: проф. др Нико Радуловић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Органска хемија и биохемија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Нико Радуловић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Органска хемија и биохемија.

3. Нивои цитокина пре и после хистероскопске полипектомије код инфертилних пацијенткиња“   

Кандидат: Ана Девић
Изборно подручје: Хумана репродукција и развој
Комисија:
1. проф. др Миодраг Лукић, редовни професор – емеритус Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник  
2. проф. др Младенко Васиљевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан
3. проф. др Зоран Протрка, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 

Предлог ментора: доц. др Марија Шорак, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује доц. др Марија Шорак, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

 

4. Процена динамичке нестабилности колена код повреде задње укрштене везе помоћу тродимензионалног OptiTrack система“   

Кандидат: Миодраг Глишић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Комисија:
1. проф. др Горан Девеџић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Производно машинство и Индустријски инжењеринг, председник  
2. проф. др Зоран Благојевић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Беораду за ужу научну област Хирургија, члан
3. проф. др Мирослав Стојадиновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан
4. проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну бласт Медицинска статистика и информатика, члан
5. доц. др Снежана Лукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Радиологија, члан

Предлог ментора: проф. др Бранко Ристић, ванредни професор Факултета медицинских наука за ужу научну област Хирургија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Бранко Ристић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија.

5. Функционалне, биохемијске и хистолошке промене у кардиоваскуларном систему пацова у условима акутне и субхроничне стимулације метионином“   

Кандидат: Жарко Мићовић
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицоном
Комисија:
1. проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник
2. доц. др Владимир Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан
3. доц. др Милица Лабудовић-Боровић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан

Предлог ментора: проф. др Драган М. Ђурић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Физиологија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Драган М. Ђурић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Физиологија.

6. Утицај акутног оштећења бубрега изазваног нефротоксичним агенсима на функцију миокарда пацова“   

Кандидат: Томислав Николић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина
Комисија:
1. проф. др Драган Јовановић, редовни професор факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, председник  
2. проф. др Зорица Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан
3. доц. др Владимир Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члана

Предлог ментора: проф. др Дејан Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Дејан Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина.

7. Процена сигурности и ефекта примене антиагрегационе терапије код болесника са средње тешком формом улцерозног колитиса“   

Кандидат: Станко Петровић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина
Комисија:
1. проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник  
2. проф. др Радоје Додер, ванредни професор факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан
3. проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија; Онкологија, члан
4. доц. др Наташа Здравковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан
5. доц. др Светлана Ђукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан

Предлог ментора: проф. др Дино Тарабар, ванредни професор Факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Дино Тарабар, ванредни професор Факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина.

 

8. Eвaлуaциja ефеката oмeнтoмиjeлoпeксиje на сeгмeнтне и прoвoдне функциjе кичмeнe мoждинe након повреде“   

Кандидат: Љубодраг Минић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Комисија:
1. проф. др Лукас Расулић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, председник 
2. доц. др Топлица Лепић, доцент факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан
3. доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан

Предлог ментора: проф. др Бранко Ђуровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за ментора именује проф. др Бранко Ђуровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија.

 

Б 2. ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА

1. Утицај варијација хируршке технике на ефекте терапије холелитијазе лапароскопском холецистектомијом“   

Кандидат: Мирослав Станојевић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија

Предлог ментора: доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија.

ННВ је једногласно донело Одлуку да се за ментора именује доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија.

 

В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

 

1. Утицај пролазне хипотермије и лоше метаболичке адаптације на перинатални морбидитет код новорођенчади са интраутерусним застојем у расту“ 

Кандидат: Тања Лазић Митровић
Изборно подручје: Хумана репродукција и развој
Предлог Комисије:
1. проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник
2. проф. др Јасмина Кнежевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан
3. проф. др Младенко Васиљевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан
4. доц. др Александра Димитријевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан
5. доц. др Александра Симовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

2. Преоперативна предикција оптималне циторедуктивне хируршке терапије код болесница са одмаклим карциномом јајника и јајовода“ 

Кандидат: Весна Пауновић
Изборно подручје: Хумана репродукција и развој
Предлог Комисије:
1. доц. др Александра Димитријевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник
2. проф. др Владимир Пажин, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан
3. проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

Г. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

1. Aнализа фактора ризика за настанак честих егзацербација хроничне опструктивне болести плућа које захтевају хоспитализацију и трошкови лечења“   

Кандидат: Радиша Павловић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија
Комисија:
1. доц. др Срђан Стефановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, председник
2. проф. др Зорица Лазић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан
3. проф. др Соња Вучковић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за уже научне области Фармакологија и Клиничка фармакологија и токсикологија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије.

2. Анализа фактора повезаних са настанком компликација и/или смртног исхода код пацијената са акутним панкреатитисом“ 

Кандидат: Марко Спасић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Комисија:
1. доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник
2. проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан
3. Проф. др Жељко Лаушевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије.

 

Д. МОЛБЕ И ЗАХТЕВИ
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. др Иван Голубовић 81/2008
Молба за поништење Одлуке о испису са докторских академских студија број: 01-13017 од 25. 11. 2014. године.

Напомена:
 Др Иван Иван Голубовић поднео је молбу за испис са докторских академских студија дана 25. 11. 2014. године. Одлуком број 01-13017 од 25.11.2014.године исписан је са докторских академских студија.  Положио је све испите предвиђене планом и програмом прве године студија. Усмени докторски испит из Изборног подручја Клиничка и експериментална хирургија положио је дана 15. 07. 2011. године.

ННВ је једногласно донео Одлуку о одбијању молбе за поништај Одлуке о испису.

Ђ. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Ђ1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ ОДБРАНУ РАДА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ИНТЕРВЕНТНЕ РАДИОЛОГИЈЕ

Кандидат: Милан Мијаиловић
Тема: Каротидни стентинг-метода избора у лечењу каротидне болести
Предложена Комисија:
1. проф. др  Драган Сагић – председник
2. проф. др Драган Машуловић – ментор
3. проф. др Ђорђије Шарановић – члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

Кандидат: Снежана Лукић
Тема: Ендоваскуларна емболизација руптурираних интракранијалних анеуризми
Предложена Комисија:
1. проф. др Драган Машуловић– председник
2. проф. др Драган Сагић – ментор
3. проф. др  Ђорђије Шарановић– члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном саставу.

 

ТАЧКА 4.

Одлука о утврђивању предлога броја студената и висине школарине за упис у прву годину студија школске 2017/18.

ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога броја студената и висини школарине за упис у прву годину студија школске 2017/18. године.

Назив студијског програма

буџетски

самофинансирајући

Интегрисане академске студије медицине

88

-

Интегрисане академске студије фармације

84

-

Интегрисане академске студије стоматологије

24

-

Основне струковне студије-струковни физиотерапеут

14

30

Основне струковне студије-струковна медицинска сестра

14

30

Докторске академске студије

10

88

 

2. ПРЕДЛОГ школарине за самофинансирајуће студенте за школску 2017/18. годину и то:

Студијски програм Интегрисаних академских студија медицине – 90.000,00 динара;
Студијски програм Интегрисаних академских студија фармације – 130.000,00 динара;
Студијски програм Интегрисаних академских студија стоматологије – 150.000,00 динара;
Студијски програм Основних струковних студија (струковна медицинска сестра и струковни физиотерапеут) – 80.000,00 динара;
Страни студенти 1.800 еура.
Докторске академске студије – 140.000 динара;
Страни студенти 2.000 еура.

ТАЧКА 5.

Одлука о Иницијативи за формирање заједничког  програма интегрисаних академских студија Психологије

У вези са овом тачком дневног реда председавајући Већа проф. др Предраг Чановић је рекао да је покренута Иницијатива за формирање заједничког студијског програма интегрисаних академских студија Психологије који ће заједнички реализовати Природно-математички факултет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу и Факултет медицинских наука у Крагујевцу.

ННВ је једногласно донео Одлуку о прихватању Иницијативе за покретање заједничког студијском програма Интегрисананих академских студија Психологија, у трајању од 5 година, који ће заједнички реализовати Природно-математички факултет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу и Факултет медицинских наука у Крагујевцу.

ТАЧКА 6.

Информација редовних професора о наставном  и научноистраживачком раду

У вези са овом тачком дневног реда проф. др Предраг Чановић је рекао да су информације о свом наставном и научноистраживачком раду поднели следећи редовни професори:

 1. проф. др Горан Михајловић
 2. проф. др Миодраг Стојковић
 3. проф. др Милена Илић
 4. проф. др Љиљана Мијатовић-Теодоровић
 5. проф. др Владимир Јуришић
 6. проф. др Драган Миловановић
 7. проф. др Гвозден Росић

ТАЧКА 7.

Одлука о предлогу планских докумената Факултета:

 • Извештај о раду Факултета за 2016. годину

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању Извештаја о раду Факултета за 2016. годину.

 • План рада Факултета за 2017. годину

ННВ је једногладно донело Одлуку о усвајању предлога Плана рада Факултета за 2017. годину.

ТАЧКА 8.

Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:

8.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Хистологија и ембриологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор проф. др Ирене Танасковић у звање редовног професора за ужу научну област Хистологија и ембриологија.

8.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Неурологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор проф. др Гордане Тончев у звање ванредног професора за ужу научну област Неурологија.

8.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Радиологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор доц. др Снежане Лукић у звање ванредног професора за ужу научну област Радиологија.

8.4. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор проф. др Драгана Чановића у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија.

8.5. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор доц. др Драгчета Радовановића у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија.

8.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор доц. др Катарине Парезановић-Илић у звање доцента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација.

8.7. наставника у звању доцента за ужу научну област Дерматовенерологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор др сци. мед. Весне Миличић у звање доцента за ужу научну област Дерматовенерологија.

 

8.8. наставника у звању доцента за ужу научну област Органска хемија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор др Марије Живковић у звање доцента за ужу научну област Органска хемија.

ТАЧКА 9.

Одлука о избору у звање истраживач-приправник за уже научне области

9.1. Интерна медицина

ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Аните Ивошевић, др. мед. у звање истраживач приправник за ужу научну област Интерна медицина.   

9.2. Интерна медицина

ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Жељка Тодоровића, др. мед. у звање истраживач приправник за ужу научну област Интерна медицина.   

ТАЧКА 10.

Одлуке о измени одлуке о утврђивању састава комисије за припремање извештаја за избор

Одлукама  бр. 01-10012/6-5, бр. 01-10012/6-6 и бр. 01-10012/6-7  од 28.09. 2016. године, Наставно-научно веће Факултета медицинских наука, формирало је Комисије за припремање извештаја за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка анатомија,  по конкурсу које је објављен у листу Послови од 28.09. 2016. године. Како Комисије нису у утврђеном року доставиле Извештаје, ННВ је једногласно донело Одлуку о изменама одлука о утврђивању састава комисија за припремање извештаја у следећем саставу:

 • Проф. др Милан Кнежевић, редовни професор за ужу научну област Патолошка анатомија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • Проф. др Снежана Јанчић, редовни професор за ужу научну област Патолошка анатомија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 • Проф. др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета медицинских наука у Крагујевцу

 

Седница је завршена у 14,10 часова.

 

ЗАПИСНИЧАР

Милица Вушуровић
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

проф. др Предраг Чановић